Виртуални иновации за предприемачество и растеж

Виртуални иновации за предприемачество и растеж

Виртуална реалност Проекти 0

Бързото навлизане на иновативните технологии в ежедневието ни доведе до промяна в структурата и нуждите на пазара на труда. С голяма значимост в днешни времена са продуктите, използващи виртуална, смесена или добавена реалност, тъй като намират практическо приложение в редица сфери.

Проектът „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” е насочен главно към, но не се изчерпва до младежкото предприемачество. Целевата група се състои от лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно заети лица; микропредприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл.самостоятелно заети лица; служители в микропредприятия. Чрез настоящото проектно предложение, използвайки експертизата на транснационалния партньор от Финландия Savonia University of Applied Sciences Заепсез към двамата български партньори Фондация „Ятрус” и „Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност” ЕООД, ще се трансферират две социални иновации „Управление на процеса по създаване на виртуални продукти” и “Създаване на виртуални продукти в мрежа”, като те ще спомогнат за систематизирането на знания и повишаването на компетентността на целевата група по отношение на вируталните реалности, което ще доведе до по-широкото им приложение в секторите на образованието и социалните дейности, туризма, спорта, архитектурата и реконструкцията на миналото. В рамките на проектното предложение се предвижда и създаване на Ръководство, базирано на добри европейски практики за прилагане на виртуалните реалности в полза на предприемачеството.

Основната цел на проект “Виртуални иновации за предприемачество и растеж” насърчава транснационалното сътрудничество, обмяната на опит, трансфера на добри практики и модели, които насърчават самостоятелната заетост, младежкото предприемачество, включително и създаване на микропредприятията, които работят в сектори, създаващи виртуални продукти и/или сектори потребители виртуални продукти, които притежават силен иновационен социален заряд. Проектният фокус е концентриран върху търсенето на практически опит и знания при използването на УК в широк диапазон и сектори като: образование, туризъм, спорт, архитектурата, археологията, дизайн и изкуство и/или други творчески занаяти.

Конкретните цели на проектното предложение са:

 • Да повиши капацитета на партньорите и
  заинтересованите страни по отношение на
  разработването, прилагането, мониторинга и оценката
  на социалните иновации “Управление на процеса по
  създаване на виртуални продукти” и “Създаване на
  виртуални продукти в мрежа”;
 • Да насърчи самостоятелната заетост и
  предприемачеството, чрез придобиването на умения и
  знания за производство на виртуални продукти,
  получени чрез транснационални партньорски мрежи;
 • Да адаптира и валидира социални иновации и
  иновативни практики на чуждестранните партньори,
  свързани с управление на обучението за създаване на
  виртуални реалности/продукти създадени в мрежа, като
  създаде и демонстрира “виртуални продукти” в мрежа,
  чрез най-съвременните съвременни теологични
  инструменти;
 • Да оцени постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на адаптираните и валидирани социални иновации и иновативни практики, като създаде УК продукти в широк диапазон сектори;
 •  Да разпространи постигнатите проектни резултати.


Фокус на проекта – “Виртуални иновации в туризма” и “Виртуални иновации в медицината”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *