За нас

Визия, Мисия, Ценности

ФОНДАЦИЯ „ЯТРУС” НОСИ ИМЕТО НА ДРЕВЕН РИМСКИ ГРАД НА УСТИЕТО НА Р.ЯНТРА. ПРИТЕЖАВАЙКИ ЗНАНИЯТА ЗА СЛАВНОТО МИНАЛО НА СТРАНАТА НИ, СИ ПОСТАВЯМЕ КАТО ОСНОВНА ЗАДАЧА ДА ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО КАТО СПЕЦИАЛЕН ФОКУС Е РИМСКОТО НАСЛЕДСТВО.

МИСИЯ:

 

Да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и социализацията на паметници на културата в   Северен Централен Планов  район

 

Да съдейства на държавни и местни институции за съхраняване и опазване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;

 

Да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията;

 

Да популяризира българското културно-историческо наследство и природно богатство в Европа и света и съдейства за развитие на културен исторически туризъм и други форми на алтернативен туризъм;

 

Да насърчава научните изследвания и проучвания на българското културно-историческо наследство и природно богатство;

 

Да учредява и подпомага младежки организации и акции, свързани с опазването на наследството и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.

 

ФОНДАЦИЯ „ЯТРУС” се състои от трима членове и обединява усилията на няколко стратегически български партньори с цел опазване на културно-историческото и природно наследство.

 

Двама от членовете на фондацията са управлявали по над 20 проекта по ФАР , Оперативни програми , Трансгранични програми , трансрегионални програми и други външни европейски програми. Експерти сме в :

 

Подготовка на проекти, които се реализират с помощта на две консултантски фирми

Подготовка и управление на проекти – реализира се чрез пряко управление на проекти за регионалните и местните власти, училища, университети и  частни фирми.

Начини за реализиране на основната цел

Да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и социализацията на паметници на културата в   Северен Централен Планов  район

Да съдейства на държавни и местни институции за съхраняване и опазване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;  

 Да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията;  

 Да популяризира българското културно-историческо наследство и природно богатство в Европа и света и съдейства за развитие на културен исторически туризъм и други форми на алтернативен туризъм;  

 Да насърчава научните изследвания и проучвания на българското културно-историческо наследство и природно богатство;  

Да учредява и подпомага младежки организации и акции, свързани с опазването на наследството и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.

Услуги

Експертни изследвания за културно-историческото наследство и природно богатство в  Северен централен планов район

 

Издателска и информационна дейност

 

Провеждане на конгреси, конференции, семинари, дискусии, фестивали, форуми с фокус  върху римското наследство в  Северен централен планов район

 

Участие в български и международни програми и проекти

 

Създаване на временни или постоянни структури за реализирането на тези дейности