Финална партньорска конференция

Финална партньорска конференция

Uncategorized 0
На 06.10.2020. в гр. Русе се проведе финална партньорска конференция по проект №BG05M9OP001-4.003-0034 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” по процедура „Транснационални партьорства”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Участие взеха българският бенефициент фондация „Ятрус”, българският партньор Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност- Русе, и чуждестранният партньор Savonia University of Applied Sciences – университет от гр. Куопио, Финландия, като представителите на последния взеха участие онлайн. Участниците в проекта представиха постигнатите резултати и изразиха желание да продължат сътрудничеството си. Проектът „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” е насочен към иновативните технологии, които бързо навлизат в ежедневието и променят структурата и нуждите на бизнеса и на пазара на труда. Затова българските партньори трансферират от финландските си партньори две социални иновации – създаване на виртуални продукти в мрежа и управление на процеса на създаване на VR. Основните сектори, към които те са насочени, са образование, социални дейности, туризъм, спорт, медицина, архитектура и реконструкция на миналото и др. Преките бенефициенти по проекта преминават и обучение при партньора Savonia University, като усвояват работата с различни специализирани софтуерни и хардуерни продукти. В резултат на това са създадени виртуални продукти, част от които са достъпни за широката аудитория на адреси: https://rusewalk.eu, https://my.matterport.com/show/?m=FB7JVMfRp3R.
По време на конференцията екипът на фондация „Ятрус“ показа предимствата на виртуалните разходки и как те помагат на бизнеса да привлича повече клиенти, вкл. показа виртуални разходки из музеи, галерии, местности. Видяхме, че чрез XR технологиите могат да се реконструират археологически обекти. Този вид технологии се използват и в медицината. Благодарение на проекта са установени и връзки между Русенски университет “Ангел Кънчев” и Университет по приложни науки “Савоня”, като 22-ма студенти от Русенския и 60-ма студенти от Финланския университети преминават курс за използване на XR технологиите в медицинските професии и обучението по здравни грижи (https://www.uni-ruse.bg/Departments/ZG/news).
В рамките на проектното предложение е създадено и Ръководство, базирано на добри европейски практики за прилагане на виртуалните реалности в полза на предприемачеството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *