Устав на фондацията

Устав на фондацията

Uncategorized 0

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Наименованието на Фондацията е фондация “Ятрус”. Наименованието може да бъде изписвано и на английски език, както следва: Yatrus foundation.

 

Чл.2. (1) Фондацията е организация с нестопанска цел и се учредява в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Фондацията е доброволна, независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала физически и юридически лица, които приемат устава и целите й.

(3)  Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза.

(4)Всяко писмено изявление от името на фондацията трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ, данъчен номер.

 

Чл.3. Седалището  и адресът на управление на Фондацията е Република България, 7000,гр. Русе, пл. „д-р Мустаков” №2

 

Чл.4.Фондацията се учредява за неопределено време.

 

II. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.5. Фондацията има следните цели:

 1. Да съдейства на държавни и местни институции за съхраняване и опазване на българското културно-историческо наследство и природно богатство; да

 

развива като обществена ценност съхраняването на историята и културата на българите, да ги установява в контекста на европейските традиции и да изгражда високо развито национално самосъзнание, съчетано с общоевропейска културна идентичност.

 1. Да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията, като специален акцент на дейността на фондацията е културно-историческото наследство от Римската епоха.
 2. Да популяризира българското културно-историческо наследство и природно богатство в Европа и света и съдейства за развитие на културен исторически туризъм и други форми на алтернативен туризъм;
 3. Да насърчава научните изследвания и проучвания на българското културно-историческо наследство и природно богатство.
 4. Да учредява и подпомага младежки организации и акции, свързани с опазването на наследството и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.
 5. Да съдейства за активизиране на икономическия потенциал на страната и за увеличаване на нейната конкурентоспособност.

 

Чл.6. (1) Фондацията ще постига целите си чрез изпълнение на следните дейности:

1. Организиране на национални и международни конференции, семинари, кръгли маси, конкурси и състезания.

2. Провеждане на информационни, комуникационни, социализиращи и пропагандни кампании;

3. Организиране на граждански инициативи за диалог с местните, регионални и централни власти и формулиране на предложения за оптимизиране на дейности, които са предмет на обществена компетентност.

4. Осъществяване на контакти и взаимодействия с други национални и международни организации със сродна дейност.

5.  Разработване и изпълнение на проекти с национално и международно финансиране.

6. Популяризиране на целите и резултатите от дейността на Фондацията чрез всички средства на обществена гласност.

7.  Осигуряване на средства и имущество, което да се използва за осъществяване целите на Фондацията.

 

8.  Проектиране, организиране и предоставяне на обучение.

(2) Редът за осъществяване на обществено-полезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с програмите на Фондацията.

 

Чл.7. Дейности и средства на Фондацията не могат да се използват за политически, идеологически и религиозни цели, за дейности, свързани с всички форми на дискриминация, ксенофобия, расизъм, нарушаване на човешките права и свободи, както и за каквито и да е дейности, резултатите от които водят до ограничаване на демократичните принципи на обществено устройство.

 

Чл.8. Стопанска дейност:

(1) За обезпечаване на дейностите по настоящата глава, Фондацията развива допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ.

(2) Фондацията не разпределя печалба.

 

III. ИМУЩЕСТВО

Чл.9.(1) Имуществото на фондацията се състои от единен фонд в левове и чуждестранна валута, права на собственост – движима, недвижима и интелектуална, вземания и други фактически отношения като наследства, дарения без условия и тежести и други средства, предоставени в полза на организацията.

(2) Паричните средства на Фондацията се съхраняват и отчитат по установения за това нормативен ред.

 

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. (1) Фондацията се управлява от Съвет на фондацията, съставен от 3 лица за срок от 5 години и Председател на Съвета.

(2)  Учредителите участват в Съвета на фондацията по право.

СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯТА:

Чл.11. Правомощия на Съвета на фондацията:

(1) Изменя и допълва Устава;

(2) Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията;

(3) Взема решение за разпореждане с имуществото на Фондацията;

(4) Взема решение за участие на Фондацията в други организации;

(5) Приема годишен бюджет на Фондацията;

(6) Приема годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фондацията;

(7) Взема решение за откриване и закриване на клонове;

(8) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Фондацията;

(9) Отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, Устава или на Вътрешните правила на Фондацията;

(10) Приема и променя вътрешните правила за работа на Фондацията;

 

Чл.12. Заседания и решения на Съвета на фондацията:

(1) Съветът може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината му членове.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, свързани с разпореждане на недвижими имоти на фондацията и определяне на дейността й, се приемат с единодушие.

(3) Учредителите членуват в Съвета на фондацията по право.

(4) Съветът с протокол упълномощава свой член да представлява и управлява фондацията пред трети лица за неопределен срок.  Той  е Председател на фондацията.

(5) Решението за приемане или изключване на член на Съвета на фондацията се взема по предложение на председателя с единодушие от членовете на съвета, като изключваният член не гласува. Председателят не може да бъде изключван.

(6) Решенията за попълване състава на Съвета на фондацията се вземат с обикновено мнозинство.

 

Чл. 13. Ред за провеждане на заседанията:

 1. Съветът на фондацията може да се свиква с покана от всеки негов член, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и по чия инициатива се свиква то, изпратена най-малко три работни дни  преди насрочения ден до останалите членове на Съвета.
 2. Заседанията се ръководят от Председателя на Съвета на фондацията или упълномощен негов заместник
 3. На заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от председателствалия заседанието и от протоколчика. Протоколите се съхраняват в Протоколната книга на Фондацията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.14.(1)   Председателят се избира от Съвета на Фондацията.

(2) Председателят ръководи цялата дейност на Фондацията. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Фондацията  с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на този устав, са възложени за решаване изключително на Съвета на фондацията.

(3)  При водене на работата на Фондацията, Председателят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, този устав и решенията на Съвета.

 

Чл.15.Председателят има следните правомощия:

1/ да управлява и представлява Фондацията;

2/ да представлява Фондацията пред трети лица, пред банкови, финансови и други институции и пред всички органи на местната и държавната власт, предприятия и структури;

3/ да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Фондацията, изпълнението на решенията на Съвета;

4/ да осъществява оперативно управление, стопанисване, опазване и увеличаване имуществото на Фондацията, при спазване на особените разпоредби относно компетентността на Съвета на фондацията съгласно този устав и действащото законодателство;

5/ да предприема всякакви правомерни действия, осигуряващи нормалното функциониране на Фондацията, в съответствие с решенията на Съвета, вътрешнонормативните актове на Фондацията и действащото българско законодателство;

6/ да осъществява правата и задълженията на работодател по индивидуалните трудови правоотношения със служители на Фондацията, като сключва, изменя и прекратява трудови правоотношения, осъществява дисциплинарната отговорност по отношение на служителите на Фондацията, командирова ги в страната и чужбина, разрешава ползването на отпуск, както и да осъществява другите функции по трудовите правоотношения;

7/ да контролира воденето и съхранението на книгите и цялата документация на

Фондацията, съгласно изискванията на закона.

 

Чл.16. Председателят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Фондацията, както и при извършване на действия извън предоставената му компетентност, с които е задължил или увредил Фондацията.

 

Чл.17. Председателят отговаря за редовното водене и съхраняване на книжата на Фондацията.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 19. Фондацията се прекратява с решение на Съвета на фондацията, взето с единодушие.

 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 20. При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Чл. 21. Фондацията е длъжна да води протоколна книга за взети от Управителния съвет решения.  Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

 

Чл.22.  Годишният доклад за дейността, счетоводният отчет и бюджетът за следващата година на Фондацията се предоставят на Централния регистър и се публикуват в обобщен вид.

 

 1. КЛОНОВЕ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл. 23. (1) Фондацията може да открива и закрива клонове в страната и чужбина.

   1. Клоновете не са юридически лица и се ръководят от управител, назначен от председателя на фондацията.
   2. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред председателя на фондацията отчет за дейността и за разходваните средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *