Среща на партньорите в Русе 08.04-12.04

От 08.04.2019г. до 12.04.2019г. в гр. Русе се проведе четиридневна кръгла маса с представители на партньорите, целевите групи и заинтересованите страни (Дейност 1) по проект № BG05M9OP001-4.003-0034-C01 „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” с бенефициент фондация „Ятрус” и български партньор „Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност” гр.Русе. Проектът е реализиран по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, съфинансирана по ОПРЧР 2014-2020г. Чуждестранен партньор по проекта е Savonia University of Applied Sciences – университет от гр. Куопио, Финландия. Едновременно с това реализирана бе и първа дейност по проект „Бъдещи технологии в образованието” на Savonia University of Applied Sciences, гр.Куопио, Финландия. Двата проекта се финансират от Европейският социален фонд, като се одобряват от националните управляващи органи, но също така се „потвърждават/верифицират” от Европейската комисия (ЕСФ) в Брюксел.
На първата среща са представени двата проекта, конкретизирани са резултатите по дейностите в двата проекта, начертани са времеви карти за изпълнение на транснационалните дейности, като са развити са идеи за допълнителните асоциирани партньори, които ще са в помощ на двата проекта. Проектът на Savonia University предвижда „Виртуалност в медицината” поражда допълнителни връзки с РУ „Ангел Кънчев”, катедра „Здравни грижи” начело с проф. И.Сербезова, и УМБАЛ „Канев” начело с доц. Д-р Александър Парашкевов и Цветелина Станчева – главна медицинска сестра. Добавени стойности по проекта ще бъдат възможностите за обучение и стажуване по европейски програми между Savonia University и РУ „Ангел Кънчев” на студенти и практикуващи, като за целта ще се сключи споразумение. Savonia University ще сключи споразумение и с друг български университет – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, като там се предвижда развиване на IoT (интернет на нещата), в други бизнес сектори.

На 11.04.2019г. се проведе и среща с областния управител на гр. Русе г-н Галин Григоров, който насърчи партньорите и заяви готовност за подкрепа от страна на държавата при реализиране на проекта.

Направихме разходка с цел запознаване с българското историческо наследство. Разходката включи посещение на крепостта Червен и манастир “Димитър Басарбовски”

Проекти

Българският проект „Виртуални иновации за предприемачество и растеж” насърчава транснационалното сътрудничество, обмяната на опит, трансфера на добри практики и модели, които насърчават самостоятелната заетост, младежкото предприемачество.Проектът на фондация Ятрус Презентация индустриална революция
Основни резултати, към които се стреми българския проект са: Създаване на две социални иновации „Управление за създаване на виртуални продукти” и „Създаване на виртуални продукти в мрежа”. За целта се предвижда допълнително обучение на избрана целева група, която да създава виртуални реалности в сферите на архитектурата, историята, спорта, професионалното образование, екологията и др.
Финландският проект „Бъдещи технологии в образуванието” на Savonia University of Applied Sciences цели да подобри качеството на човешките ресурси чрез нови модели на професионално образование, насърчаване на транснационалното сътрудничество, обмен на опит, трансфер на добри практики модели.Финландски проект
Основни резултати, които се поставят пред финландският проект са: Създаване на виртуален образователен материал, като аудиофайлове; атрактивни учебни помагала и програми за обучение в практическото приложение на виртуални реалности. Фокус на финландският проект са виртуални учебни материали с приложение за обучението на медицински сестри. 
Презентация на финландските представители